OGÓLNE WARUNKI NAJMU

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. TRYB ZAWIERANIA UMOWY NAJMU
 3. OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO ORAZ KLIENTA
 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 7. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.          Niniejsze Ogólne Warunki Najmu skierowane są wyłącznie dla przedsiębiorców, to jest z wyłączeniem podmiotów będących konsumentami oraz podmiotów, co do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów, zawierających Umowę Najmu z Wynajmującym oraz określają zasady składania Rezerwacji, zawierania Umowy Najmu oraz używania Produktu w ramach tej Umowy, w tym prawa i obowiązki stron.

1.2.          Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest możliwe zawarcie Umowy Najmu. Sklep Internetowy udostępnia wyłącznie możliwość złożenia Rezerwacji na Produkt, której potwierdzenie przez Wynajmującego pozwala dopiero na zawarcie Umowy Najmu. Celem zawarcia Umowy Najmu konieczny jest jednak każdorazowo kontakt z Wynajmującym już poza Sklepem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.

1.3.          Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w OWN i rozpoczynające się dużą literą (np. Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna), które nie zostały zdefiniowane w poniższym dokumencie, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na Stronie Internetowej.

1.4.          Definicje:

 • CENA NAJMU – czynsz z tytułu Umowy Najmu Produktu.
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznej listy oraz określenie warunków przyszłej Umowy Najmu, w tym Okresu Najmu, sposobu dostawy i płatności.
 • KAUCJA, KAUCJA ZWROTNA – kwota wpłacana Wynajmującemu przez Klienta, przed odbiorem Produktu, zabezpieczająca pokrycie należności z tytułu zawarcia Umowy Najmu, przysługujących Wynajmującemu w dniu zwrotu Produktu przez Klienta.
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której zawarcie Umów Najmu, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem ani podmiotem, co do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Najmu z Wynajmującym.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • OGÓLNE WARUNKI NAJMU / OWN – niniejszy regulamin najmu.
 • OKRES NAJMU – czas, przez jaki trwa Umowa Najmu, liczony od Pierwszego Dnia Najmu do dnia zwrotu Produktu do Wynajmującego.
 • PIERWSZY DZIEŃ NAJMU – dzień wydania Produktu Klientowi (rozpoczęcie biegu Okresu Najmu).
 • PRODUKT – oferowane przez Wynajmującego sprzęty konferencyjne, sceniczne oraz komputerowe będące przedmiotem Umowy Najmu między Klientem a Wynajmującym. Dokładny opis Produktu znajduje się na Stronie Internetowej, przy danym Produkcie, który podlega wynajmowi.
 • PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY – podpisany przez Wynajmującego oraz Klienta dokument stwierdzający stan Produktu na początku oraz na końcu Okresu Najmu.
 • REZERWACJA – zgłoszenie przez Klienta chęci zawarcia Umowy Najmu dokonane za pomocą Formularza Rezerwacji. Rezerwacja nie ma charakteru wiążącego dla Wynajmującego, chyba że Wynajmujący ją potwierdzi.
 • SKLEP INTERNETOWY – Sklep internetowy Wynajmującego dostępny pod adresem internetowym: https://projektory123.pl/.
 • UMOWA NAJMU – umowa nazwana uregulowana przepisami art. 659 i dalszych Kodeksu Cywilnego, przez którą Wynajmujący zobowiązuje się oddać Klientowi do używania Produkt przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a Klient zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu umówioną Cenę Najmu. Przedmiotem Umowy Najmu może być również świadczenie dodatkowych usług związanych z wynajmem, jeżeli zostały wybrane przez Klienta.
 • WYNAJMUJĄCY – KAMIL BOLESTA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BOLESTA CONSULTING – KAMIL BOLESTA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Krakowska 110/114 bud. B-27, 02-256 Warszawa, NIP 8882719558, REGON 340543823, adres poczty elektronicznej: kontakt@projektory123.pl, numer telefonu kontaktowego 505804100.

2.      TRYB ZAWIERANIA UMOWY NAJMU

2.1.          Warunkiem zawarcia Umowy Najmu jest uprzednie złożenie Rezerwacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz potwierdzenie Rezerwacji przez Wynajmującego. Umowa Najmu zostaje zawarta poza Sklepem Internetowym w oparciu o potwierdzoną przez Wynajmującego Rezerwację oraz ewentualne dodatkowe ustalenia stron.

 • Korzystanie z Formularza Rezerwacji następuje po (1) wypełnieniu Formularza Rezerwacji oraz (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Rezerwacji pola „Proszę o ofertę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), a także danych dotyczących Rezerwacji: rodzaj oraz liczba Produktu/ów, sposób dostawy i płatności, proponowana data rozpoczęcia wynajmu.
 • Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Klienta.
 • Po złożeniu Rezerwacji Wynajmujący niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany w Formularzu Rezerwacji adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji przez Wynajmującego nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.
 • Wynajmujący następnie weryfikuje możliwość wynajęcia Produktu na warunkach wskazanych w Rezerwacji. W przypadku gdy możliwe będzie wynajęcie Produktu, Wynajmujący niezwłocznie poinformuje Klienta drogą elektroniczną o przyjęciu Rezerwacji. Nieotrzymanie przez Klienta wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może być poczytywane za milczące przyjęcie Rezerwacji.
 • Rezerwacja do chwili jej potwierdzenia przez Wynajmującego nie ma charakteru wiążącego i nie zobowiązuje Wynajmującego do wynajęcia Produktu.

2.2.          Klient może za zgodą Wynajmującego zawrzeć Umowę Najmu z pominięciem uprzedniego złożenia Rezerwacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.3.          Cena Najmu wskazana jest w Umowie Najmu i podana jest w złotych polskich i nie zawierają podatków. O łącznej Cenie Najmu, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia Klient informowany jest na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności w opisie danego Produktu podlegającego wynajmowi, w tym także w trakcie składania Rezerwacji oraz zawierania Umowy Najmu.

2.4.          Wynajmujący po potwierdzeniu Rezerwacji nawiązuje z Klientem niezwłocznie kontakt celem przygotowania i zawarcia Umowy Najmu. Zawarcie Umowy Najmu następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w siedzibie Wynajmującego lub poprzez odesłanie pocztą podpisanych kserokopii Umowy Najmu przez zainteresowane strony.

2.5.          Klient ma możliwość bezpłatnego odwołania potwierdzonej Rezerwacji przed zawarciem z Wynajmującym Umowy Najmu. Po zawarciu z Wynajmującym Umowy Najmu, Klient ma możliwość bezpłatnego odwołania Rezerwacji we wskazanym w Umowie Najmu lub na fakturze pro forma terminie.  Odwołanie Rezerwacji po upływie terminu jest możliwe tylko za zgodą Wynajmującego i jest odpłatne w wysokości wskazanej na fakturze pro forma.

3.      OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU

3.1.          Wynajmujący w Umowie Najmu może zastrzec wydanie Produktu pod warunkiem dokonania wpłaty przez Klienta Kaucji Zwrotnej w wysokości określonej w Umowie Najmu.

3.2.          Umowa Najmu zostaje zawarta na wskazany w niej Okres Najmu. Początkiem biegu Okresu Najmu jest Pierwszy Dzień Najmu. Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu Produktu będącego przedmiotem Umowy Najmu najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Najmu do godziny 18:00. W przypadku odesłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika do zachowania terminu zwrotu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem. Jeżeli Wynajmujący zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, to Klient powinien udostępnić w tym terminie Wynajmującemu Produkt do odbioru w miejscu, w którym się znajduje.

3.3.          Klient zobowiązany jest do używania Produktu będącego przedmiotem Umowy Najmu, tylko w Okresie Najmu, w sposób określony w niniejszych OWN oraz w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.

3.4.          Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Produktu będące następstwem prawidłowego używania. W przypadku uszkodzenia Produktu powstałego z winy Klienta Wynajmujący ma prawo dochodzić odszkodowania za powstałą szkodę w granicach przewidzianych prawem lub/i dochodzić zapłaty kary umownej przewidzianej w Umowie Najmu.

3.5.          W przypadku zawarcia Umowy Najmu na czas oznaczony, Klient ma prawo zgłosić chęć przedłużenia obowiązywania Umowy Najmu, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres Wynajmującego: kontakt@projektory123.pl), wskazując liczbę dni, na jaką Umowa ma zostać przedłużona, najpóźniej na 24 godziny przed zakończeniem Okresu Najmu. Przedłużenie Umowy Najmu jest możliwe jedynie w przypadku, jeśli Produkt nie został wcześniej zarezerwowany przez innego Klienta. Wynajmujący informuje Klienta o możliwości przedłużenia Umowy Najmu bądź braku takiej możliwości, na przykład za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej w odpowiedzi na wiadomość Klienta. W przypadku przedłużenia Umowy Najmu Klient zobowiązany będzie do zapłaty Ceny Najmu, za każdy dodatkowy dzień, zgodnie z ceną podaną w aneksie liczoną za 1 dobę. W pozostałym zakresie obowiązują warunki pierwotnej Umowy Najmu.

3.6.          Kaucja Zwrotna wpłacona przez Klienta na rzecz Wynajmującego podlega zwrotowi w terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania Produktu przez Wynajmującego, po potrąceniu należności Wynajmującego wynikających z tytułu Umowy Najmu. Wpłacona przez Klienta Kaucja Zwrotna, w przypadku konieczności jej potrącenia, podlega zaliczeniu kolejno na: kary umowne, odsetki, Cenę Najmu, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia bądź braku zwrotu Produktu, pozostałe opłaty.

4.      PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO ORAZ KLIENTA

4.1.          Wynajmujący obowiązany jest dostarczyć Klientowi sprawny, możliwy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem Produkt.

4.2.          W przypadku stwierdzenia usterki lub uszkodzeń Produktu podczas wydawania go Klientowi przez Wynajmującego, stwierdzone usterki lub uszkodzenia powinny zostać przez Klienta zgłoszone oraz zaznaczone na Protokole Zdawczo-Odbiorczym. Brak spełnienia powyższych wymogów nie wpływa na sposób rozpatrzenia reklamacji przez Wynajmującego, jednakże może ją przyspieszyć.

4.3.          W przypadku usterki lub uszkodzenia, o którym mowa w pkt 4.2, Wynajmujący dokona nieodpłatnej, niezwłocznej wymiany Produktu na inny, sprawny Produkt. Czas wymiany nie wlicza się do Okresu Najmu. Nie wyłącza to jednak innych uprawnień Klienta, przysługujących mu na mocy przepisów prawa.

4.4.          Klient zobowiązany jest do korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, a także do przechowywania go w oryginalnym opakowaniu przekazanym przez Wynajmującego.

4.5.          Klient zobowiązany jest nie przekazywać Produktu osobom trzecim bez wyraźniej zgody Wynajmującego, z zastrzeżeniem, że Klient ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.

4.6.          Z chwilą otrzymania Produktu, aż do chwili wydania Produktu Wynajmującemu, na Klienta przechodzi ryzyko utraty Produktu oraz uszkodzenia Produktu.

4.7.          W przypadku awarii, utraty bądź uszkodzenia Produktu w trakcie Okresu Najmu, Klient proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Wynajmującego o zaistniałym problemie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: kontakt@projektory123.pl, wskazując numer Umowy Najmu oraz opis awarii. Nadto Klient proszony jest o pilne zwrócenie Produktu Wynajmującemu.

4.8.          W przypadku braku zwrotu Produktu przez Klienta, ostatniego dnia trwania Umowy Najmu, Wynajmujący uprawniony jest do naliczania Klientowi opłat za bezumowne korzystanie z Produktu.

4.9.          W przypadku zwrotu uszkodzonego Produktu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Klienta faktycznymi, uzasadnionymi kosztami, które powstały z uwagi na uszkodzenie Produktu z winy Klienta.

4.10.       Klient nie jest upoważniony do samodzielnej ingerencji w Produkt, w tym do jego demontażu i naruszenia zabezpieczeń gwarancyjnych, ponad jego normalne użycie.

4.11.       Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt w ostatni dzień trwania Umowy Najmu go godziny 18:00 osobiście do siedziby Wynajmującego bądź udostępniając Wynajmującemu Produkt do odbioru w miejscu, w którym się znajduje – w zależności od uprzednich ustaleń. Odbiór Produktu zostaje poprzedzony sporządzeniem Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.

5.      SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1.          Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany z Klientem przed zawarciem Umowy Najmu. Poniżej przedstawiano standardowe sposoby i termin płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między Wynajmującym, a Klientem.

5.2.          Wynajmujący udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Najmu:

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego.
 • Płatność kartą płatniczą przy odbiorze Produktu.
 • Płatność kartą płatniczą przy odbiorze osobistym Produktu.

5.3.          W przypadku kiedy Wynajmujący zastrzegł w Umowie Najmu Kaucję Zwrotną Klient obowiązany jest do zapłaty Kaucji Zwrotnej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Najmu, jednak nie później niż 2 dni kalendarzowe przed Pierwszym Dniem Najmu.

5.4.          Klient obowiązany jest do zapłaty Ceny Najmu, w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy Najmu.

5.5.          Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy lub rozliczeniowy Wynajmującego został zasilony wpłatą Klienta bądź dzień przesłania przez Klienta potwierdzenia wpłaty, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

6.      KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.1.          Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2.          Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Najmu stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się Umową Najmu.

6.3.          Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

6.4.          Wynajmujący udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • Transport własny Wynajmującego.
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Al. Krakowska 110/114 bud. B-27, 02-256 Warszawa – w Dni Robocze, w godzinach ustalonych indywidualnie z Wynajmującym.

6.5.          Termin dostarczenia Produktu do Klientaw  przypadku wyboru przez Klienta dostarczenia produktu, Produkt zostanie dostarczony pod wskazany w Umowie Najmu adres Klienta oraz we wskazanym dniu.

6.6.          Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w Pierwszy Dzień Najmu.

6.7.          W przypadku kiedy Wynajmujący zastrzegł w Umowie Najmu Kaucję Zwrotną, Produkt zostanie wydany lub dostarczony Klientowi, nie wcześniej niż po dokonaniu płatności przez Klienta tytułem Kaucji Zwrotnej.

7.      POSTANOWIENIA DODATKOWE

7.1.          Wynajmujący jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Wynajmujący uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta niebędącego konsumentem okazania dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji.

7.2.          Wynajmującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Najmu zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Najmu w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Wynajmującego.

7.3.          W wypadku Klientów niebędących konsumentami Wynajmujący ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Najmu.

7.4.          Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Wynajmującemu z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.5.          Odpowiedzialność Wynajmującego w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Najmu, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.

7.6.          Odpowiedzialność Wynajmującego w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, w przypadku ujawnienia wadliwości Produktu w trakcie jego użytkowania przez Klienta, jest ograniczona jedynie do wysokości Ceny Najmu.

7.7.          W przypadku uszkodzenia Produktu zwróconego Wynajmującemu przez Klienta niebędącego konsumentem, Wynajmujący może obciążyć Klienta niebędącego konsumentem karą umowną w wysokości równej cenie detalicznej Produktu wskazanej w Umowie Najmu lub Protokole Zdawczo-Odbiorczym. Nie wyłącza to roszczenia Wynajmującego o naprawienie szkody w wysokości przekraczającej wartość kary umownej.

7.8.          Wynajmującemu przysługuje nieodwołalna zgoda na nieograniczone terytorialnie rozporządzanie i korzystanie z wizerunku utrwalonego w ramach zdjęć (dalej jako: dzieło) wykonanych na miejscu dostarczenia Produktu w ramach niniejszej Umowy przez Wynajmującego, wyłącznie w mediach i na polach eksploatacji jakie okażą się w tym celu wyłącznie konieczne, w szczególności na takich jak:

 • używanie i wykorzystywanie dzieła zawierającego wizerunek (w tym również logotypy i znaki towarowe należące do Klienta) bez ograniczeń terytorialnych ważna na czas nieokreślony, w tym prawa wprowadzania do pamięci komputerów, serwerów sieci komputerowych, mediach audiowizualnych i komputerowych;
 • wytwarzania, utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła zawierającego wizerunek (w tym również logotypy i znaki towarowe należące do Klienta) przy użyciu wszelkich niezbędnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na wszelkich nośnikach elektronicznych;
 • wprowadzanie egzemplarzy dzieła zawierającego wizerunek (w tym również logotypy i znaki towarowe należące do Klienta) do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania dzieła zawierającego wizerunek jako materiałów reklamowych, marketingowych, promocyjnych, inspiracji, wprowadzania dzieła do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, odtwarzania i remitowania dzieła, bezpłatnego używania, najmu lub dzierżawy oryginału lub innych egzemplarzy dzieła, w tym upublicznienia emisji w Internecie (w tym w szczególności na stronach internetowych Wynajmującego, jak i na portalach i serwisach społecznościach, YouTube, Facebook, itd.);

7.9.          Zgoda jest udzielana bez żadnych ograniczeń co do natury ich wykorzystania, w tym w szczególności w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i komercyjnych oraz o charakterze Public Relations związanych z działalnością prowadzoną przez Wynajmującego, w tym w celach rozpowszechniania wizerunku (w tym również logotypy i znaki towarowe należące do Klienta) w mediach elektronicznych i prasie, na warunkach określonych w niniejszych OWN. Materiały i zdjęcia na których utrwalony jest wizerunek (w tym również logotypy i znaki towarowe należące do Klienta) mogą być łączone z innymi zdjęciami i elementami oraz mogą być przerabiane i modyfikowane w dowolny sposób i w dowolnej formie, z poszanowaniem praw.

7.10.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Wynajmującym a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wynajmującego.

8.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.          Umowy Najmu zawierane z Wynajmującym na podstawie OWN zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.

8.2.          W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWN mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Najmu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.               Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Wynajmującego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

1.2.               Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z transakcjami regulowanymi niniejszymi OWN jest KAMIL BOLESTA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BOLESTA CONSULTING – KAMIL BOLESTA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Krakowska 110/114 bud. B-27, 02-256 Warszawa, NIP 8882719558, REGON 340543823, adres poczty elektronicznej: kontakt@projektory123.pl, numer telefonu kontaktowego 505804100 – zwany dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Wynajmującym.

1.3.               Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.               Zawieranie umów na podstawie niniejszych OWN jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym OWN i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Najmu z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w OWN lub podawany przez Administratora np. w korespondencji za pośrednictwem poczty elektrycznej; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5.               Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6.               Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2.      PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.               Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2.               Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3.      CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

3.1.               Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na zawarcie Umowy Najmu dokonanie i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast dostarczenia Produktu, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Najmu, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2.               Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

 

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Wykonanie Umowy Najmu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umówArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowyDane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Najmu.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz dążeniu do sprzedaży usług.Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Najmu dwa lata).Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez AdministratoraDane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg  podatkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AdministratorzeDane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

4.      ODBIORCY DANYCH

4.1.               Dla realizacji zawieranych Umów Najmu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.               Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3.               Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5.      PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

5.1.               Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

5.2.               Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.3.               Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.4.               Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.5.               Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5.6.               W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

0